Kükürt kislotasy

Kükürt kislotasy – tehniki (kontakt) TDS-2184-77 boýunça Türkmenabadyň himiýa zawodynda öndürilýär.

 Suwsuz kükükrt  kislotasynyň himiki düzümi H2SO4  formula bilen aňladylýar.Kükürt kislotasy fiziki-himiki görkezijileri:

Görkezijiniň ady

Bellenen möçberi

Kontakt

gowulandyrylan

Tehniki

1-nji sort

2-nji sort

1. Daşky görnüşi

kadalaşdyrylmaýar

2. Monogidratyň (H2SO4) agram bölegi, %

92,5-94,0

 92,5-den az bolmadyk

3. Demiriň (Fe) agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,006

0,02

0,1

4. Gyzdyrylandan soň galyndynyň agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,02

0,05

kadalaşdyrylmaýar

5. Azotyň oksileriniň (N2O3) agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,00005

kadalaşdyrylmaýar

6. Nitro goşundylarynyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

kadalaşdyrylmaýar

7. Myşýagyň (As) agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,00008

kadalaşdyrylmaýar

8. Hlorly goşundylaryň (CL) agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,0001

kadalaşdyrylmaýar

9. Gurşunyň (Pb) agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,001

kadalaşdyrylmaýar

10. Durulygy

Goşundysyz dury

 kadalaşdyrylmaýar

11. Deňeşdirilýän erginiň sm -de reňki,  %-den köp bolmadyk

1

6

Bellik: Sarp ediji bilen ylalaşylyp, monogidratyň agram bölegi 98 göterime çenli bolan gowulandyrylan we tehniki kükürt kislotasynynyň iberilmegine rugsat berilýär.

Kükürt kislotasy – esasy himiýa senagatynyň möhüm önümi onuň köp bölegi mineral dökünleriň önümçiliginde peýdalanylýar. Kükürt kislotasy nebit, metallurgiýa we senagatyň beýleki pudaklarynda dürli görnüşde ulanylýar, ol dürli duzlaryň we kislotalaryň, tehniki alýuminiý sulfatynyň önümçiliginde, şeýle hem dürli görnüşli organiki önümleri, boýag serişdelerini, tüsse görnüşli hem-de partlaýjy maddalary öndürmekde peýdalanylýar.

Suwy aýryjy hem-de guradyjy serişde hökmünde, mör-möjekleri ýok etmekde, awulamakda we beýleki ugurlarda ulanylýar.

Şeýle hem emeli süýümiň önümçiliginde, kaprolaktam, iki okisli titanyň, etil spirtiň, anilin boýaglary hem-de birnäçe beýleki önümçilikler üçin peýdalanylar.

GAPLAMAK, BELGILEMEK, ULAGDA DAŞAMAK WE SAKLAMAK

Kükürt kislotasy  turşulyga durnukly polatdan ýasalan demir ýol çeleklerinde “Kükürt kislotasy”, “Howply” diýen ýazgyny ýazmak bilen, şeýle hem TDS 6247-79 boýunça polat konteýnerlerde, polat çeleklerde daşalýar ýa-da TDS 380-88 boýunça Sm 3 kysymly  polatdan kislota geçiriji boýunça sarp edijä ugratmak usuly bilen daşalýar.

Tehniki kükürt kislotasy futerlenmedik, şeýle hem  ksilota durnukly kerpiç bilen ýa-da kislota durnukly serişde bilen  futerlenen polatdan ýa-da ýörite polatdan ýasalan gaplarda saklanylýar.

Gowulandyrylan kükürt kislotasy sarp edijide poslamaýan polatdan ýasalan arassa dermetiki ýapyk gaplarda ýa-da kislota durnukly serişde ýa-da kerpiç bilen futerlenen TDS 380-77 boýunça sm3 kysymly polatdan ýasalan gaplarda saklanylýar.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär