Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynyň zerurlyklary üçin aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça Halkara basleşigini yglan edýär.

Лот №2 –общее заводское, технологическое оборудование..pdf

Лот №3 – электротехническое, измерительное оборудование и строительные изделия..pdf

Лот №5 – химическая продукция и вспомогательные средства..pdf

Lot №2  umumy zawod, tehnologik enjamlary.

Lot №3 – elektrotehniki, ölçeg enjamlary we gurluşyk önümleri.

Lot №5 – himiýa önümleri we kömekçi serişdeler. 


Bäsleşige gatnaşmak üçin salgysy, Tükrmnistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №424, “Türkmenhimiýa” DK-niň MTÜM-ne tabşyrylmaly:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme. Ofşor zolagynda bellie alnan ýa-da bank hasaby bolan kompaniýalardan ýüzlenmesi kabul edilmeýär.

Türkmenistanyň “Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda” Kanuny, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalarynyň” göçürmesi bilen tanyşmaly;

Tehniki ýumuşyny almaly;

Bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmasyz şertinde 500 (bäş ýüz) dollar töläp (GBS we bank harajatlar hasaba alynmanda), bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 07.04.2023 ý., ýerli wagt boýunça 1600-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmäge degişli däldir.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bukjalary bäsleşik teklipleri bilen Aşgabat ş. Arçabil şaýoly-132, Türkmenistanyň senagat toplumy, 4 gat, otag №424, MTÜM “Türkmenhimiýa” DK-niň salgysyna getirmeli.

Bäsleşik tekliplerini 2 (iki) sany ýapyk bukjada tabşyrylmaly. Birinji bukjada tehniki teklipler, tehniki häsiýetnamalar we şertler bolmaly, ikinji bukjada täjirçilik teklipleri we şertleri görkezilmeli. Bäsleşik bukjalaryň içinde hökmany tertipde ähli resminamalaryň skan edilen PDF görnüşi we ýöriteleşmesiniň Excel görnüşi goşulmaly.

(21.02.2023ý. senedäki №47 “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edilen)

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-01-66, 39-02-25

Other tenders:

from 08.09.2023  

Государственный концерн «Туркменхимия» от имени комиссии по конкурсному (тендерному) отбору поставщиков объявляет Международный тендер на закупку продукции для нужд Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса по нижеследующим лотам:

Read more
from 05.09.2023  

Международный тендер на закупку продукции для нужд завода «Гарабогазкарбамид» по следующим лотам:

Read more
from 13.07.2023  

Международный тендер на закупку продукции для нужд ПО «Марыазот» по следующим лотам:

Read more
from 30.05.2023  

Государственный концерн «Туркменхимия» от имени комиссии по конкурсному (тендерному) отбору поставщиков повторно объявляет открытый международный тендер

Read more

Our specialist will contact you and provide the necessary information.